گزارش جلسات کمیته سلامت


گـزارش جلسـات کمیتـه سـلامت دهـان
انجمـن دندانپـزشـکان عمـومی ایـران


گزارش جلسه اول تا سوم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه چهارم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 96/09/24
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه پنجم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 96/11/28
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه ششم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 96/12/11
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه هفتم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 96/12/17
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه هشتم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 96/12/24
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه نهم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/01/17
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه دهم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/01/23
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه یازدهم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/02/07
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش جلسه دوازدهم کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/02/27
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش سیزدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پیرامون بررسی جدول علمی برنامه و آنالیز موضوعات مهم سلامت دهان برگزارشد.در تاریخ 97/03/03
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش چهاردهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/03/10
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش پانزدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/03/31
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش شانزدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/04/07
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
  گزارش هفدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/04/21
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش هجدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/05/04
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش نوزدهمین جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/05/18
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید

 
گزارش بیستم جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/05/26
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و یک جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/06/15
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و دو جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/07/05 
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و سه جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/07/19 
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و چهار جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/07/26 
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید

 
گزارش بیست و پنج جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/08/24
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و ششم جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/09/08
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و هفتم جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/09/15
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و هشت جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/09/29
جهت مشاهده گزارش اینجا را کلیک فرمایید
گزارش بیست و نه جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/10/20
جهت مشاهده گزارش اینجا  را کلیک فرمایید
گزارش سی‌ام جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/11/04
جهت مشاهده گزارش اینجا  را کلیک فرمایید

گزارش سی‌ام جلسه کمیته سلامت دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تاریخ 97/11/04
جهت مشاهده گزارش اینجا  را کلیک فرمایید
 

   1397/3/5 13:58

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )